موقعیت مالکیت انبار

    موقعیت مالکیت فروشگاه

    امکانات جنبی فروشگاه

    تابلوبیلبوردتیم حمل و نقلتیم تعمیراتفکسکامپیوتر

    قدرت خرید مردم منطقه

    سال تأسیس فروشگاه